powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zmień kontrast

Pływalnia - regulamin

Aktualnie obowiązujące zasady wstępu na pływalnię (patrz Aktualności) mają pierszeństwo przed zapisami Regulaminu, niemniej jego zasady nadal obowiązują.
 
Regulamin pływalni
 
Osoby przebywające na pływalni obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób.
 1. Pływalnia kryta jest obiektem miasta Rumia będącym w zarządzie MOSiR z siedzibą ul.A.Mickiewicza 49, 84-230 Rumia.
 2. Pływalnia jest otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach 5.45 – 22.00
 3. Zajęcia w wodzie odbywają się od godziny 6.00 do 21.45, co 45 minut.
 4. Z pływalni korzystać mogą:
  1. grupy zorganizowane – pod nadzorem i kierunkiem osoby uprawnionej (zgodnie z przepisami prawa) prowadzącej zajęcia wg ustalonego planu zajęć,
  2. indywidualnie – dzieci (do lat 12 pod opieką osoby pełnoletniej), młodzież i osoby dorosłe w godzinach ogólnodostępnych. Osoba nie umiejąca pływać zobowiązana jest zgłosić ten fakt  pełniącemu dyżur ratownikowi.
 5. Wstęp na pływalnię mają osoby posiadające bilet, karnet (kartę wstępu), a w czasie zawodów kartę uczestnictwa. Osoby towarzyszące mogą przebywać w obiekcie bez biletów, ale jedynie w strefach suchych tj. poza szatniami, natryskami i halą basenową.
 6. Korzystający z pływalni mogą przebywać na jej terenie 10 minut przed rozpoczęciem i 15 minut po zakończeniu zajęć.
 7. Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia.
 8. W szatniach , łazienkach, korytarzach i na hali basenowej można chodzić jedynie w czystych klapkach. Osoby towarzyszące, nie wchodzące do szatni i na halę basenową również obowiązuje zmiana obuwia lub założenie ochraniaczy na buty. Zmiana obuwia obowiązuje wszystkich w holu wejściowym.
 9. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego, a w wodzie również czepka na głowę.
 10. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie całego ciała pod natryskiem.
 11. Zajęcia w grupach zorganizowanych na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktora pływania i ratownika na torach wydzielonych.
 12. Zabronione jest  prowadzenie nauki pływania i prowadzenie innych zajęć na torach ogólnodostępnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się prowadzenie indywidualnych zajęć na wydzielonym torze w dniach i godzinach wskazanych przez zarządcę obiektu.
 13. W zajęciach prowadzonych w grupach zorganizowanych na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.
 14. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.
 15. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć 15 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 16.  Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom ratownika pełniącego dyżur.
 17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  1. wchodzić do wody bez zezwolenia ratownika pełniącego dyżur,
  2. biegać po hali basenowej,
  3. skakać do wody bez zezwolenia ratownika,
  4. hałasować.
 18. Osoby korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach używany przez siebie sprzęt pływacki: deski, makarony, kółka do nurkowania itp.
 19. Za bezpieczeństwo i zachowanie członków grupy zorganizowanej odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i opiekun grupy.
 20. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.
 21. Ratownik jest obowiązany do podejmowania działań ratownictwa wodnego na pływalni.
 22. Na sygnał oznaczający koniec zajęć (dźwięk ciągły trwający ok. 5 s) ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.
 23. Na sygnał oznaczający rozpoczęcie akcji ratowniczej (seria kilku dźwięków trwających ok. 1 s) osoby korzystające z pływalni powinny natychmiast wyjść z wody i pozostać w miejscach nie utrudniających prowadzenia działań ratowników oraz stosować się do ich poleceń.
 24. Akcją ratowniczą na pływalni kieruje dyżurujący ratownik.
 25. Zakazuje się wykorzystywania sprzętu ratowniczego niezgodnie z przeznaczeniem.
 26. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 27. Na pływalni obowiązuje całkowity zakaz używania i sprzedaży tytoniu, napojów alkoholowych, środków odurzających itp.
 28. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu, pozostawione na terenie pływalni, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 29. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 30. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 31. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji.

Dyrektor MOSiR

Nadchodzące imprezy